20-10-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Ajnala Brinjal 1400 1500 1400
Ajnala Cauliflower 1650 1750 1650
Ajnala Green Chilli 3200 3300 3200
Ajnala Onion 2100 2250 2100
Ajnala Potato 1150 1250 1150
Ajnala Raddish 1050 1150 1050
Ajnala Round gourd 1150 1250 1150
Ajnala Spinach 1500 1600 1500
Ajnala Tomato 2200 2300 2200
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 1200 1200 1200
Mehta Pumpkin 600 600 600
Mehta Raddish 900 900 900
Mehta Spinach 1100 1100 1100
Mehta Tomato 2200 2200 2200
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 900 900 900
Rayya Brinjal 1200 1200 1200
Rayya Cauliflower 2000 2000 2000
Rayya Green Chilli 1800 1800 1800
Rayya Onion 2600 2600 2600
Rayya Paddy(Dhan)(Common) 1960 1960 1960
Rayya Potato 900 900 900
Rayya Raddish 1500 1500 1500
Rayya Tomato 1800 1800 1800
Rayya(Sathiala) Paddy(Dhan)(Common) 1960 1960 1960
07-10-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Paddy(Dhan)(Common) 1960 1960 1960
Mehta Spinach 800 800 800
Mehta Raddish 1300 1300 1300
Mehta Paddy(Dhan)(Common) 1960 1960 1960
Mehta Cucumbar(Kheera) 2200 2200 2200
Mehta Cabbage 1100 0 1100
Ajnala Spinach 1350 1450 1350
Ajnala Round gourd 1400 1500 1400
Ajnala Ridge gourd(Tori) 1400 1500 1400
Ajnala Raddish 2100 2150 2100
Ajnala Potato 900 1000 900
Ajnala Onion 2000 2100 2100
Ajnala Green Chilli 2600 2700 2700
Ajnala Cauliflower 1900 2000 1900
Ajnala Brinjal 1200 1300 1200
Ajnala Bitter gourd 2600 2700 2600
24-09-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Mehta Bottle gourd 1000 1000 1000
Mehta Cabbage 1300 1300 1300
Mehta Pumpkin 900 900 900
Mehta Raddish 1500 1500 1500
Mehta Spinach 1500 1500 1500
Mehta Tomato 1900 1900 1900
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 1200 1200 1200
Rayya Brinjal 1400 1400 1400
Rayya Cauliflower 1600 1600 1600
Rayya Green Chilli 1800 1800 1800
Rayya Onion 1800 1800 1800
Rayya Potato 800 800 800
Rayya Raddish 1300 1300 1300
Rayya Tomato 1500 1500 1500
17-09-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 1300 1300 1300
Mehta Bottle gourd 800 800 800
Mehta Cabbage 900 900 900
Mehta Pumpkin 700 700 700
Mehta Spinach 1700 1700 1700
Mehta Tomato 1800 1800 1800
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 1200 1200 1200
Rayya Brinjal 1000 1000 1000
Rayya Cauliflower 1700 1700 1700
Rayya Green Chilli 2000 2000 2000
Rayya Onion 1600 1600 1600
Rayya Potato 800 800 800
Rayya Raddish 1500 1500 1500
Rayya Tomato 1400 1400 1400
31-08-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Ajnala Bitter gourd 1600 1700 1600
Ajnala Brinjal 1400 1500 1400
Ajnala Green Chilli 2600 2700 2600
Ajnala Onion 2050 2150 2150
Ajnala Potato 900 1000 900
Ajnala Raddish 900 1000 900
Ajnala Ridge gourd(Tori) 1800 1900 1800
Ajnala Spinach 900 1000 900
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 900 900 900
Mehta Bitter gourd 800 800 800
Mehta Bottle gourd 500 500 500
Mehta Pumpkin 600 600 600
Mehta Raddish 900 900 900
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 1400 1400 1400
Rayya Brinjal 1200 1200 1200
Rayya Cauliflower 1800 1800 1800
Rayya Green Chilli 1600 1600 1600
Rayya Onion 1900 1900 1900
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Tomato 1500 1500 1500
23-08-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 900 900 900
Mehta Bitter gourd 1500 1500 1500
Mehta Bottle gourd 600 600 600
Mehta Raddish 1400 1400 1400
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 2500 2500 2500
Rayya Brinjal 1500 1500 1500
Rayya Cauliflower 1800 1800 1800
Rayya Green Chilli 2000 2000 2000
Rayya Onion 1800 1800 1800
Rayya Potato 700 700 700
16-08-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Ajnala Bhindi(Ladies Finger) 1800 1900 1800
Ajnala Brinjal 1300 1400 1300
Ajnala Green Chilli 3300 3300 3300
Ajnala Onion 1800 1900 1800
Ajnala Potato 900 1000 900
Ajnala Raddish 900 900 900
Ajnala Ridge gourd(Tori) 2200 2200 2200
Ajnala Round gourd 900 900 900
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 1200 1200 1200
Mehta Bottle gourd 1100 1100 1100
Mehta Cabbage 1400 1400 1400
Mehta Pumpkin 1300 1300 1300
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 2500 2500 2500
Rayya Brinjal 1500 1500 1500
Rayya Cauliflower 1800 1800 1800
Rayya Green Chilli 1600 1600 1600
Rayya Onion 2000 2000 2000
Rayya Potato 800 800 800
Rayya Tomato 1500 1500 1500
10-08-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 2000 2000 2000
Mehta Bitter gourd 2100 2100 2100
Mehta Bottle gourd 1700 1700 1700
Mehta Capsicum 2900 2900 2900
Mehta Cucumbar(Kheera) 2100 2100 2100
Mehta Pumpkin 1400 1400 1400
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 2500 2500 2500
Rayya Brinjal 1500 1500 1500
Rayya Cauliflower 1800 1800 1800
Rayya Green Chilli 2000 2000 2000
Rayya Onion 1800 1800 1800
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Tomato 1300 1300 1300
31-07-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 600 600 600
Rayya Raddish 900 900 900
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Onion 2000 2000 2000
Rayya Green Chilli 1600 1600 1600
Rayya Cauliflower 1700 1700 1700
Rayya Brinjal 1200 1200 1200
Rayya Bhindi(Ladies Finger) 2100 2100 2100
Chogawan Bhindi(Ladies Finger) 600 800 700
Ajnala Spinach 1100 1200 1100
Ajnala Round gourd 1100 1200 1200
Ajnala Ridge gourd(Tori) 1400 1500 1400
Ajnala Raddish 850 950 850
Ajnala Potato 1200 1200 1200
Ajnala Onion 1950 2050 1950
Ajnala Green Chilli 3100 3100 3100
Ajnala Brinjal 1500 1500 1500
Ajnala Bitter gourd 1400 1500 1400
Ajnala Bhindi(Ladies Finger) 1300 1400 1300
24-07-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 600 600 600
Rayya Raddish 800 800 800
Rayya Potato 600 600 600
Rayya Onion 2000 2000 2000
Rayya Green Chilli 1600 1600 1600
Rayya Cauliflower 1500 1500 1500
Rayya Brinjal 1200 1200 1200
Chogawan Bhindi(Ladies Finger) 600 800 700
20-07-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Ajnala Bhindi(Ladies Finger) 2300 2400 2400
Ajnala Bitter gourd 2100 2200 2100
Ajnala Brinjal 1350 1450 1350
Ajnala Green Chilli 3300 3400 3300
Ajnala Onion 2300 2400 2300
Ajnala Potato 750 850 750
Ajnala Pumpkin 800 900 800
Ajnala Ridge gourd(Tori) 950 1050 950
Ajnala Spinach 900 1000 1000
Mehta Bhindi(Ladies Finger) 1400 1400 1400
Mehta Bottle gourd 1200 1200 1200
Mehta Cabbage 800 800 800
07-06-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 1300 1300 1300
Rayya Raddish 1000 1000 1000
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Onion 1800 1800 1800
Rayya Green Chilli 1500 1500 1500
Rayya Cauliflower 1600 1600 1600
Rayya Brinjal 1000 1000 1000
31-05-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 1400 1400 1400
Rayya Raddish 900 900 900
Rayya Potato 600 600 600
Rayya Onion 1500 1500 1500
Rayya Green Chilli 1600 1600 1600
Rayya Cauliflower 700 700 700
Rayya Carrot 800 800 800
Rayya Brinjal 1000 1000 1000
Majitha Cucumbar(Kheera) 600 600 600
Majitha Bitter gourd 600 600 600
20-05-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 2000 2000 2000
Rayya Raddish 1000 1000 1000
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Onion 1600 1600 1600
Rayya Green Chilli 1800 1800 1800
Rayya Cauliflower 800 800 800
Rayya Carrot 1200 1200 1200
Rayya Brinjal 1000 1000 1000
Majitha Cucumbar(Kheera) 500 500 500
Majitha Bitter gourd 800 800 800
Majitha Bhindi(Ladies Finger) 900 900 900
12-05-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 2300 2300 2300
Rayya Raddish 1000 1000 1000
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Onion 1600 1600 1600
Rayya Green Chilli 2100 2100 2100
Rayya Cauliflower 800 800 800
Rayya Carrot 1200 1200 1200
Rayya Brinjal 1300 1300 1300
Majitha Wheat 1975 1975 1975
Majitha Cucumbar(Kheera) 700 700 700
Majitha Bitter gourd 1200 1200 1200
Majitha Bhindi(Ladies Finger) 1500 1500 1500
Ajnala Potato 1000 1200 1200
Ajnala Onion 1800 1900 1800
Ajnala Green Chilli 2800 3000 2800
Ajnala Cucumbar(Kheera) 800 900 800
Ajnala Brinjal 1300 1400 1300
03-05-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Potato 500 500 500
Rayya Raddish 800 800 800
30-04-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya(Sathiala) Wheat 1975 1975 1975
Rayya Tomato 2000 2000 2000
Rayya Raddish 900 900 900
Rayya Potato 500 500 500
Rayya Onion 1300 1300 1300
Rayya Green Chilli 2000 2000 2000
Rayya Cauliflower 600 600 600
Rayya Carrot 1500 1500 1500
Rayya Brinjal 1400 1400 1400
Majitha Wheat 1975 1975 1975
Majitha Raddish 500 500 500
Majitha Cucumbar(Kheera) 700 700 700
Majitha Cauliflower 800 800 800
Majitha Bhindi(Ladies Finger) 1500 1500 1500
Gehri(Jandiala mandi) Wheat 1975 1975 1975
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Water Melon 400 1000 600
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Tomato 300 600 400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Tinda 1200 2500 1700
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Pumpkin 200 400 300
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Potato 100 600 400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Pomegranate 1800 5000 2500
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Pineapple 1500 1900 1700
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Peas cod 1500 3500 2700
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Onion 700 1500 1200
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Mousambi(Sweet Lime) 2000 4000 3200
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Mango 1500 3800 2500
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Karbuja(Musk Melon) 700 2000 1400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Guava 1500 2500 1800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Green Chilli 600 1000 800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Grapes 1500 4000 2500
22-04-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Mewa Mandi Water Melon 600 1200 800
Mewa Mandi Tomato 500 1000 800
Mewa Mandi Pumpkin 400 600 500
Mewa Mandi Potato 200 720 400
Mewa Mandi Pomegranate 1800 5000 2300
Mewa Mandi Pineapple 1200 2000 1700
Mewa Mandi Peas cod 2000 3500 2500
Mewa Mandi Onion 600 1100 900
Mewa Mandi Mousambi(Sweet Lime) 2000 4100 3100
Mewa Mandi Mango 1500 4600 3000
Mewa Mandi Lemon 2500 6500 4000
Mewa Mandi Kinnow 600 2500 1500
Mewa Mandi Karbuja(Musk Melon) 1000 2500 1500
Mewa Mandi Guava 1600 2500 1800
Mewa Mandi Green Chilli 800 1300 1000
Mewa Mandi Grapes 1500 3800 2300
Mewa Mandi Ginger(Dry) 1500 3000 2200
Mewa Mandi Garlic 1000 3200 2000
Mewa Mandi French Beans (Frasbean) 1000 2000 1600
Mewa Mandi Cucumbar(Kheera) 900 1100 1000
Mewa Mandi Chikoos(Sapota) 1400 2500 1800
Mewa Mandi Cauliflower 400 900 600
Mewa Mandi Carrot 500 800 600
Mewa Mandi Capsicum 400 600 500
Mewa Mandi Cabbage 200 400 300
Mewa Mandi Bottle gourd 700 900 800
Mewa Mandi Bitter gourd 1000 2400 1800
Mewa Mandi Bhindi(Ladies Finger) 2000 3000 2500
14-04-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 2200 2200 2200
Rayya Raddish 900 900 900
Rayya Potato 700 700 700
Rayya Onion 1700 1700 1700
Rayya Green Chilli 2100 2100 2100
Rayya Cauliflower 600 600 600
Rayya Carrot 1300 1300 1300
Rayya Brinjal 1400 1400 1400
Gehri(Jandiala mandi) Wheat 1975 1975 1975
09-04-2021
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Rayya Tomato 2000 2000 2000
Rayya Raddish 900 900 900
Rayya Potato 800 800 800
Rayya Onion 1600 1600 1600
Rayya Green Chilli 2200 2200 2200
Rayya Cauliflower 700 700 700
Rayya Carrot 1600 1600 1600
Rayya Brinjal 1500 1500 1500
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Water Melon 600 1100 800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Tomato 500 1500 1000
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Spinach 400 600 500
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Raddish 500 700 600
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Pumpkin 500 700 600
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Potato 200 700 400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Pomegranate 2000 5500 3000
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Peas cod 2000 2800 2400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Papaya 700 1600 1000
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Onion 800 1200 1000
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Mousambi(Sweet Lime) 1800 3800 2800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Mango 2500 6000 3800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Lemon 3000 7000 5000
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Kinnow 600 2100 1100
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Karbuja(Musk Melon) 1500 2800 2000
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Guava 1000 2600 1900
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Green Chilli 1000 1400 1200
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Grapes 1700 4000 2400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Ginger(Dry) 1200 2300 1900
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Garlic 1500 3200 2400
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) French Beans (Frasbean) 1000 1300 1100
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) Cucumbar(Kheera) 500 700 600

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }